هرم نيازهاي انسان از ديدگاه مازلو به شرح ذيل مي باشد:

۱. نيازهاي زيستي و فيزيولوژيكي:نـيـاز به اكسيژن، غذا، آب، مسكن، گرما، نيازهاي جنسي، خواب و پوشاك.

2. نيازهاي ايمني: ايـمنـي در بـرابـر عـوامــل طبيعي (زلزله، طوفان)، امنيت (امـنـيـت اجتماعي، مالي، شغلي و غيره)، نظم، قانون، محدوديت ها و ثبات.

3. نيازهاي تعلق پذيري:كار گروهي، خانواده، رابطه با ديگران، غرور، گـريز از طرد شدگي، عشق ورزي ديگران به فرد و بالعكس.

4. نيازهاي تاييدي و احترامي:  عزت نفس ، موفقيت،مهارت، استقلال، سلطه گري، اعتبار، شهرت، قدر و منزلت، نفوذ و اعتماد بنفس.

5. نيازهاي شناختي و معرفتي:علم، دانش و مفهوم.

6. نيازهاي زيبايي شناختي: ارزش نـهادن و جـستـجـوي زيـبايي، هماهنگي، توازن و تقارن، تناسب و نظم.

7. نياز خود شكوفايي(تحقق خويشتن):پي بردن به استعدادهاي نهاني و بالقوه، تـكـامـل فـردي، عـدالـت خـواهـي، شـناخت ماهيت خويشـتـن، انـگـيـزه بـراي دسـتـيـابـي به اوج قابليت هاي خويش.

8. نيازهاي متعالي:كـمـك بـه ديـگران براي دست يابي به مرتبه خود شكوفايي، نـيـاز هاي معنوي. براي مثال از فردي كه داراي امنيت مالي در جامعه نباشد نمي توان انتظار رفتار مناسب اجتماعي داشت.     

ويژگي هاي انسان خود شكوفا:

1. حس تشخيص واقعيت، آگاهي از شرايط موجود و واقعي، واقع گرا، قضاوت بي طرفانه و عيني و نه بر اساس طرز تفكر شخصي و متعصبانه.

2.طرز نگرش بر مشكلات به عنوان چالشها و شرايطي كه نيـاز بـه راه حل دارند و نه به عنوان حربه اي براي شكوه گري و توجيهات فردي.

3. نياز به حريم و تنهايي و توانايي تحمل تنهايي.

4. متكي به قضاوتها و تجارب خويش، مستقل، عدم اتكاء بـه فـرهنـگ و محـيـط پـيرامون خود براي شكل گيري عقايد و ديدگاه ها.

5. عدم تاثير پذيري از فشارهاي اجتماعي.

6. دموكراتيك، منصف و بدون قائل شدن به تبعيض، پذيرش و لذت بردن از تمامي فرهنگـها، نژادها و تفاوتهاي فردي انسانها.

7. از لحاظ اجتماعي دلسوز و مهربان، داراي خصوصيات انساني و بشر دوستانه.

8. پذيرش افراد همانگونه كه هستند و عدم تلاش براي تغييردادن آنها.

9. در كنار ديگران راحت بودن، با وجود هر نوع گرايش نا متعارف ديگران.

10. خود انگيخته و با اصالت بودن، با خويشتن صادق است، هـمان گـونـه كه دوست دارد رفتار مي كند و نه آنگونه كه ديگران از وي مي خواهند.

11. شوخ طبع بودن البته حس شوخ طبعي ايي كه متوجه خود و يا وضعيت كلي بشريت است و نه ديگران.

12. تعداد محدودي دوست صميمي دارد و نه تعداد زيادي رابطه سطحي.

13. علاقه مند به همه چيز حتي امور عادي.

14. خلاق-مبتكر و اصيل.

15. بدنبال تجارب ناب و دستيابي به موفقيت هايي است كـه اثـري مـانـدگـار از خود بجاي گذارد. 

نوشته شده توسط حسن عباسی در یکشنبه ۲۶ شهریور۱۳۸۵ |