هرم نیازهای مازلو


آبـراهـام مـازلـو بـراي نـخستـيـن بـار مـدل سـلسـله مراتب
نـيازهاي انسان را پايه گذاري كرد(هرم نيازهاي مازلو). كه البته بـعدها
روان شناسان ديگر اين جدول سلسله مراتب نيازها را توسعه دادند.
هر انساني در زندگي براساس نيازهايي برانگيخته و تحريك
مي شود كه عمده ترين آنها به مـنـظور حفظ حـيات است.
 

     بنـيـادي تـرين نـيـازهـا نيازهاي مـوروثـي و فـطـري است كه طي ساليان طولاني تكامل يافته اند. آبراهام مازلو معتقد بود كه انسانـها بـايد نخست نيازهاي بنيادين خود را ارضا و بر آورده كنند تا انگيزه براي تكامل به نيازهاي عالي در وجـودشان شكل بگيرد...


ادامه مطلب
نوشته شده توسط حسن عباسی در یکشنبه 26 شهریور1385 |